SINELIKSIK

Para sa lahat ng mga Bulakenyong interisadong lumahok, makipag-ugnayan lamang sa:

PROVINCIAL HISTORY, ARTS, CULTURE, AND TOURISM OFFICE (PHACTO)

History and Heritage Division

Hiyas ng Bulacan Sentrong Pangkultura

Antonio S. Bautista Bulacan Provincial Capitol Compound, Malolos Bulacan

historyheritage.bulacan@gmail.com

Telepono bilang: (0918) 903-6253