PAKSA

Tema para sa taong 2020:


"Alagad ng Sining na Bulakenyo, Dangal ng Lahing Pilipino!"

RASYONALE

Itatanghal ng SINEliksik Bulacan DocuFest 2020 ang mga Bayani ng Sining at Pambansang Alagad ng Sining na nagmula sa dakilang lalawigan at nagbigay-buhay sa pitong anyo ng sining: arkitektura, dulaan, musika, panitikan, pelikula, sayaw at sining biswal.

Sa paglipas ng panahon, mas lumalim at tumingkad ang mga sining sa bansa na nagsisilbing repleksyon ng mayamang kasaysayan at kultura, identidad, kolektibong pagpapahayag ng makulay nitong tradisyon at mga kaugalian.

Sa kasalukuyan, kinikilala ang Bulacan dahil sa mga Bulakenyong tumindig at buong pagmamalaking ibinandila ang kanilang husay at galing sa iba’t-ibang anyo ng sining. Ang kanilang pagmamahal sa bansa ay sumasalamin sa kanilang buhay at mga gawa at kung paano nila pinagyaman at itinanghal ang sining sa bansa at buong mundo na nagdulot ng inspirasyon sa buhay ng bawat Pilipino dahilan upang patuloy silang dakilain bilang dangal ng lahing Pilipino!

MGA LAYUNIN

  1. Magkaroon ng komprehensibong pananaliksik at biswal na reperensiya patungkol sa buhay at mga gawa ng mga Bulakenyong Bayani ng Sining at Pambansang Alagad ng Sining
  2. Magsilbing inspirasyon sa bawat Pilipino ang kanilang pagmamahal sa sining
  3. Ikarangal ang kanilang malaking ambag sa sining at kultura ng lalawigan at bansa

DESKRIPSYON NG GAWAIN

Ang bawat grupo ng mga Bulakenyong interesadong lumahok ay kinakailangang pumili ng isang alagad ng sining sa talaan na tinukoy ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office (PHACTO) na siyang magiging sentro ng dokumentaryo. Ang mga lahok na dokumentaryong tatanghaling finalist ay gagamitin ng tanggapan sa mga programa nito, gaya ng SINEliksik Bulacan Film Showing at ilalathala sa SINEliksik Bulacan Coffee Table Book sa susunod na taon. Ang docu film at aklat ay magiging bahagi na ng Bulacaniana Collection ng Bulacan Provincial Library na ipamamahagi sa mga pampublikong paaralan, aklatan at tanggapan sa lalawigan ng Bulacan.

Kaugnay nito, mahigpit na iminumungkahi na magsagawa ng malalim at maingat na pananaliksik sa primaryang batis, mga panayam sa mga kaanak, mga mananaliksik partikular sa sining upang matiyak ang kalidad ng pananaliksik at makabuo ng mga epektibong dokumentaryo.

SINEliksik Bulacan Docu Special ”Ako ang Kapitolyo ng Bulacan”

MUST WATCH THIS!

Taos-pusong pagbati ng KAPAYAPAAN sa lahat!

Tunay na kapuri-puri ang Panlalawigang Tanggapan ng Kasaysayan, Sining, Kultura at Turismo dahil sa paglalathala ng SINELIKSIK Bulacan Coffee Table Book, Volume II. Ito ay isang larawan na makabuluhang paglilingkod sa lalawigan ng Bulacan at sa kasalukuyan, gayun din sa susunod pang, henerasyon ng mga Bulakenyo. Ang pagtatampok sa aklat na ito ng mga pamanang istruktura sa lalawigan ay pagpapayabong ng kaalaman ukol sa yaman ng kultura ng Bulacan at pagbibigay-halaga sa makabuluhang kasaysayan ng lalawigan na isinasalaysay ng mga kwento sa likod ng bawat istruktura. Ang aklat na ito ay isa ring makabuluhang pagkilala sa talino at galing ng mga Bulakenyo na gumawa ng mga istrukturang ito bilang mga likhang-sining.

Ang SINELIKSIK Coffee Table Book ay sumasalamin sa kahalagahan ng mga pamanang Bulakenyo na nakapaloob sa Bulacan Heritage Code na aking inakda. Tulad ng aklat na ito, ang nasabing Panlalawigang Ordinansa ay may layong ibayong pang pagyamanin, pangalagaan, at palaganapin ang pagpapahalaga ang mga pamanang kultural, sining, at kasaysayan ng Bulacan at ng mga Bulakenyo.

Ang Bulacan Heritage Code ay nagtatakda ng alituntunin sa pagkilala ng mga ari-arian na may halagang pang-kultura at ang pagbibigay na mga pribilehiyo para sa mga ito. Ito rin ay nagtatakda ng pagbuo ng Kunseho ng Pangangalaga ng Sining at Kultura (KPSK), ng mga kasapi nito at ang mga tungkulin na dapat nitong gampanan. Nakapaloob din sa Ordinansang ito ang pagtatalaga ng mga Heritage Zones sa buong lalawigan at ang pangangalaga sa mga ito gayun din ang pagtatatag ng Bulacan Registry of Cultural Properties na siyang magiging basehan ng pangangalaga sa mahahalagang pang-kulturang yaman ng lalawigan. Kabilang din sa iba pang nilalaman ng Bulacan Heritage Code ang pagtatanyag ng 24-K Tourism and Cultural Icons of Bulacan. Ito ay ang pagkilala ng isang natatanging yamang pang-turismo o kultural sa bawat isang bayan sa lalawigan at ang pagtatampok sa mga ito sa lahat ng programang-pagunlad ng Bulacan. Higit sa lahat, nakapa-loob rin sa Ordinansang ito ang pagpapa-ibayo ng kaalaman ukol sa kultura, sining, at kasaysayan ng Bulacan sa pamamagitan ng edukasyon ng mga kabataang Bulakenyo.

Tunay na pinagpala ang lalawigan ng Bulacan at ang mga Bulakenyo ng makabuluhang kasaysayan, mayamang kultura, at kapuri-puring sining. Bilang tagapangulo ng Komite ng Turismo, Kultura at Sining ng Sangguniang Panlalawigan at bilang lingkod-bayad na nagsusulong ng “serViceong may puso,” makaka-asa po kayo na aking pangungunahan, isusulong, at susuportahan lahat ng mga gawain sa pangangalaga, pagpapayaman, at pagtatanyag ng lahat ng pamanang Bulakenyo.

Pagpapalain nawa ng Maykapal ang ating lalawigan at ang lahat ng Bulakenyo.

Lubos na sumasainyo,


ATTY. EMELITA I. VICEO

Bokal - Ikatlong Distrito ng Bulacan

SALI NA!

Sa taunang parangal para sa...